Aspros

Avinguda de Madrid, 21 altell
25002 Lleida
973278087
[email protected]
www.aspros.cat

Fundació Privada Aspros

Descripció

La Fundació Aspros es va constituir l’any 1962 com a associació i al gener de 2005 va passar a ser Fundació. L’entitat sempre ha apostat per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves famílies. La seva tasca en pro de la discapacitat intel·lectual ha estat ampliada en el decurs d’aquests anys a altres discapacitats com són: la discapacitat física, sensorial i malalties mental, orgànica, entre altres.

En l’actualitat les persones amb discapacitat que atenen, majoritàriament són persones amb discapacitat intel·lectual severa, mitjana, lleugera o límit, d’etiologies diverses: síndrome de Down, encefalopaties, trastorns metabòlics, incompatibilitats RH, entre altres. També altres discapacitats (físiques amb afectacions motrius greus, sensorials i malalts mentals crònics).

Fundació Aspros ha creat, en el transcurs de 52 anys, una xarxa de serveis integrals que garanteixen la permanència als seus centres i serveis des de la joventut fins a la vellesa. Assoleix així el més alt nivell en l’atenció personalitzada i la millora de la qualitat de vida de cada persona amb discapacitat i la seva família.

La MISSIÓ de la Fundació ASPROS és fomentar un model de convivència social per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i facilitar la seva integració social. Amb les seves activitats, la Fundació ASPROS té la intenció de promoure i sensibilitzar per a una millor consciència social envers la integració social i laboral del disminuït psíquic.
L’entitat compta amb el seu propi Espai de Reflexió Ètica (ERE), constituït l’any 2014.

Àrea d’Atenció a la Persona

• Àrea d’acolliment residencial

– Deu llars-residències: ofereixen servei a 200 persones
– Residencies Especialitzades:
• Centre Empresseguera: 50 persones
• Centre La Coma: 25 persones
• Residència F. Macià: 10 persones

• Serveis de teràpia ocupacional:

– Quatre Centres ocupacionals: ofereixen servei a 171 persones.
• Fundació Sorigué
• Casa Nostra
• Ciutat Campus
• Entrevies

• Servei Ocupacional d’inserció :

– Tres centres: ofereixen servei a 44 persones.
• Fundació Sorigué
• Casa Nostra
• Entrevies

• Servei prelaboral:
Ofereix servei a 30 persones.

• PQPI’s:
20 alumnes

• Esport i lleure:

– Club esportiu: ofereix activitats esportives i d’oci.

Àrea de treball

El Centre Especial de Treball d’Aspros actualment ofereix la integració al món laboral a 145 persones amb discapacitat psíquica. Treballa en diferents àmbits:

• Jardineria: servei de manteniment i nova creació de zones enjardinades.
• Manipulats: muntatge de manipulats en general, components, retractilat, envasament.
• Servilògic: Emmagatzematge, logística, compres centralitzades, gestió 2.0 i comercialització.
• AsprosArt: taller artesanal amb materials reutilitzats.
• Tecnosolucions: digitalització, gestió i Custòdia documental, franqueig i destrucció documentació confidencial.