La Federació

La Federació ALLEM és una agrupació d’entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades a la prestació de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les Comarques de Lleida.

Representa a més de 3.500 socis i sòcies, que son famílies, amics i col·laboradors de les entitats associades i de la Federació. Compta amb 1.500 professionals que donen suport a 2.250 persones amb discapacitat. I agrupa onze Centres Especials de Treball, on 650 persones amb discapacitat treballen en la producció béns i serveis de qualitat, amb valor social.

La Federació ALLEM té la finalitat d’oferir a les persones en situació de vulnerabilitat suports de qualitat; centrats en cada persona, adequats a les necessitats i capacitats de cadascú al llarg de la vida; des de la proximitat, mantenint i promovent la constitució dels serveis necessaris a les nostres Comarques.

Les entitats sòcies de la Federació ALLEM tenen més de quaranta anys d’experiència en la prestació de serveis de suport per persones amb discapacitat intel·lectual. Algunes d’elles son també especialistes en l’àmbit de la salut mental. I algunes, de caràcter comarcal, son entitats prestadores de serveis per persones en situació de vulnerabilitat, sense distinció de la causa d’aquesta vulnerabilitat, que pot ser tant d’origen socioeconòmic, com sociosanitari i/o per algun tipus de discapacitat.

La Federació

La Federació ALLEM és una agrupació d’entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades a la prestació de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les Comarques de Lleida.

Representa a més de 3.500 socis i sòcies, que son famílies, amics i col·laboradors de les entitats associades i de la Federació. Compta amb 1.500 professionals que donen suport a 2.250 persones amb discapacitat. I agrupa onze Centres Especials de Treball, on 650 persones amb discapacitat treballen en la producció béns i serveis de qualitat, amb valor social.

La Federació ALLEM té la finalitat d’oferir a les persones en situació de vulnerabilitat suports de qualitat; centrats en cada persona, adequats a les necessitats i capacitats de cadascú al llarg de la vida; des de la proximitat, mantenint i promovent la constitució dels serveis necessaris a les nostres Comarques.

Les entitats sòcies de la Federació ALLEM tenen més de quaranta anys d’experiència en la prestació de serveis de suport per persones amb discapacitat intel·lectual. Algunes d’elles son també especialistes en l’àmbit de la salut mental. I algunes, de caràcter comarcal, son entitats prestadores de serveis per persones en situació de vulnerabilitat, sense distinció de la causa d’aquesta vulnerabilitat, que pot ser tant d’origen socioeconòmic, com sociosanitari i/o per algun tipus de discapacitat.

Història

La Federació ALLEM es va constituir el 20 de novembre de 1992, com una associació provincial d’entitats que tenien per objecte principal l’assistència a persones amb discapacitat.

Amb aquesta Federació les entitats de Lleida varen voler participar en el diàleg social amb les organitzacions sindicals, amb caràcter provincial, per defensar les especificitats socials i econòmiques de les entitats de la província de Lleida, a l’hora de negociar els convenis laborals aplicables.

Durant els primers temps la Federació ALLEM va actuar com a associació empresarial i va dur a terme assessorament tècnic per les entitats federades i formació per als seus treballadors i treballadores.

Aviat, però, la Federació ALLEM va abandonar la funció específica d’associació empresarial, delegant la relació amb les organitzacions sindicals per a la negociació dels convenis laborals, en les associacions empresarials del sector d’àmbit català, aleshores APPS i Coordinadora de Tallers, avui unides a DINCAT Associació Empresarial.

El 1er de març de l’any 1999 es va re-fundar la Federació ALLEM, com una associació d’entitats, amb la finalitat de donar una atenció integral a les persones amb discapacitat al territori i promoure la seva integració social i laboral, mitjançant la promoció, creació i gestió de serveis d’atenció a persones amb discapacitat i la orientació, informació i formació de pares, familiars i professional en l’àmbit de la discapacitat.

Des de l’any 1999 i fins avui s’han associat a la Federació ALLEM totes les disset entitats de la província de Lleida que presten serveis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual i altres serveis socials de suport.

L’any 2010 la Federació ALLEM es va incorporar com a sòcia a la federació catalana DINCAT i a l’associació empresarial DINCAT, com a federació de les Comarques de Lleida, participant des d’aleshores en els seus òrgans rectors.

L’any 2013 la Federació ALLEM va revisar els seus estatuts explicitant que la raó de ser de la Federació avui és garantir el ple exercici dels drets i promoure la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves famílies, a través d’una xarxa d’entitats eficients i socialment compromeses.

Marc Legal

Relacionat amb la forma jurídica

La Federació ALLEM es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació i la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Consta inscrita amb data 30/07/1999 al Llibre de Registre del Departament de Benestar Social, d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la secció Serveis de Suport PDF amb el núm. S04349, i a la Secció d’Entitats Privades d’iniciativa social PDF amb el núm. E03067

Està reconeguda per la Delegació de l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria a Lleida com a entitat de caràcter social PDF amb data 6/07/1999.

Consta inscrita en el Registre d’Associacions amb el núm. 22-J/3 de la secció 2ª del Registre del Departament de Justicia – Serveis Territorials de Lleida amb data 10/11/1999.

També consta inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Lleida amb el núm. 658 amb data 30/06/1989.

La Federació ALLEM compleix amb la Ley 19/2013, de 9 de diciembre PDF, de “transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, així com també amb la Llei 19/2014, de del 29 de desembre PDF, “de transparència, accés a la informació pública i bon govern”

Relacionat amb la missió

Real Decret Legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Aliances

La Federació ALLEM manté convenis o acords de col·laboració amb les administracions i entitats següents:

Col·laboradors institucionals

Logo-Generalitat-Departament-Treball

La Federació ALLEM té subscrit un conveni de col·laboració en forma de subvenció biennal amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per dur a terme la seva activitat federativa.
Conveni Departament de Treball, Afers Socials i Famílies PDF

Logo-Diputacio-Lleida

La Federació ALLEM té subscrit un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de Lleida per a la realització d’activitats de recerca, assessorament i cooperació amb impacte en el món local.
Conveni Diputació de Lleida PDF

Logo_Ajuntament_de_Lleida

La Federació ALLEM compta amb una subvenció anual per projectes concrets de l’Ajuntament de Lleida per al desenvolupament d’accions en l’àmbit de l’acció social i per al foment de la solidaritat, la inclusió i la cohesió social a la ciutat.
Resolució subvenció Ajuntament de Lleida PDF

Forma part dels òrgans consultius
Logo-Diputacio-Lleida

Membres de la Taula Assessora del Tercer Sector i Salut

Logo_Ajuntament_de_Lleida

Membres de la Comissió Permanent del Consell de Benestar i Acció Social, i del Consell Municipal de Persones amb Discapacitats

Logo-fundacio-orfeo

Membres del Consell Participatiu de l’Espai Orfeó

Membre de les entitats de segon grau
Logo-Creixer
Principals aliances a la província de Lleida: