Atenció a les persones

Les entitats ofereixen els següents serveis socials a les persones que ho sol·liciten i segons les necessitats detectades. Són serveis establerts a la cartera de serveis socials per la discapacitat de la Generalitat de Catalunya. Consulta’ls.
Una part important d’aquests serveis i suports a la discapacitat són serveis socials prestats mitjançant l’accés a una plaça finançada per la Generalitat de Catalunya. Pots conèixer la situació sobre les places als serveis de dia o de residència, per persones majors de divuit anys amb discapacitat a l’Observatori sobre la discapacitat a Lleida. Un projecte impulsat per la Federació ALLEM.

Atenció diürna

Centres d’atenció especialitzada. (CAE)
Servei Especialitzat en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. (SESM-DI)
Servei Ocupacional d’Inserció. (SOI)
Servei de Teràpia Ocupacional. (STO)
Unitat d’Hospitalització en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. (UHEDI-DI)

Atenció precoç

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). I altres serveis d’atenció a la primera infància.

Educació

Associació de Mares i Pares. (AMPA)
Centres d’Educació Especial. (CEE)
Programes de Qualificació Professional Inicial. (PQPI)
Programa de transició a la vida adulta.
Servei d’Acompanyament Terapèutic per a la Inserció Social. (SATIS)
Unitat Mèdico-Educativa. (UME)

Habitatge

Llars Residència.
Servei residencial 24 h.
Suport a l’autonomia a la pròpia llar.

Laboral

Centre Especial de Treball. (CET)
Enclavament laboral.
Formació ocupacional.
Serveis d’integració a la empresa ordinària.
Unitat de Suport a l’Activitat Professional. (USAP)

Lleure i esport

Servei de lleure de cap de setmana.
Servei de lleure d’estiu.
Servei de lleure diari.
Servei de lleure puntual.
Esport.