Espai de reflexió ètica

L’any 2008 la Federació ALLEM va constituir l’Espai de Reflexió Ètica (ERE) sobre discapacitats intel·lectuals i salut mental de les Terres de Lleida.

L’ERE d’ALLEM és un grup pioner a nivell de Catalunya, dedicat a l’anàlisi dels casos amb transcendència ètica amb els quals es troben diàriament les institucions que es dediquen a l’atenció d’aquests col·lectius.

Analitza els casos de conflicte ètic que sorgeixen en la pràctica dels serveis de suport i que afecten a la persona amb discapacitat i el seu entorn, (parella, amics, família, professionals, entitats, lloc de treball o altres). Té la finalitat de deliberar sobre el cas, des del punt de vista ètic, amb respecte i confidencialitat, aportant a l’entitat que planteja el conflicte, una possible resolució del cas, resultant de la deliberació.

L’ERE d’ALLEM també realitza treballs de reflexió sobre qüestions ètiques d’interès per al sector. Promou la constitució d’espais de reflexió ètica a les entitats federades i acompanya el procés de constitució d’aquests espais. Com a resultat d’aquest treball s’han constituït espais de reflexió ètica al Sjd-Almacelles, a Alba, a Acudam i a Aspros. I programa la formació en ètica dels professionals de les entitats federades i organitza cada dos anys unes Jornades temàtiques a la Universitat de Lleida.