Formació

Des de la Federació ALLEM organitzem cursos de formació especialitzada, per als professionals de les entitats sòcies, amb l’objectiu de millora contínua dels serveis de suport per a persones amb discapacitat, tant des del punt de vista tècnic, com des del punt de vista econòmic i organitzatiu. També organitzem formació per a les persones amb discapacitat de les entitats federades, amb l’objectiu de facilitar eines i adquirir habilitats, per a la gestió de la pròpia vida i l’accés a un lloc de treball.

Els responsables de formació dels centres cooperen elaborant un pla de formació federatiu anual, que dóna resposta a les necessitats formatives del sector a Lleida. Duem a terme una mitjana de vuitanta cinc accions formatives anuals amb una participació de més de mil alumnes a l’any.